MINI PORADNA

DOTAZY KLIENTŮ vs ODBORNÍK RADÍ 

Připravili jsme pro Vás článek, který zahrnuje Vaše časté dotazy, týkající se Vaší práce.

Níže je uvedeno několik častých dotazů. 

 


DOTAZ

Cíl práce

Dobrý den,

byla mi vrácena seminární práce k přepracování z důvodu, že neobsahuje správně stanovený cíl práce. Mohli byste mi prosím poradit, jak se má správně cíl práce formulovat? Děkuji Jan

 

ODBORNÍK RADÍ:

Odborník radí:

Dobrý den,

nemůžeme takto bezprostředně říci v čem byl Vámi stanovený cíl práce nesprávný, neboť to nezmiňujete.

Obecně však můžeme dodat, že relativně často se stává, že studenti si pletou cíl práce s metodami práci, tj. v cíli přímo zmiňují konkrétní metodu práce. Příkladem nesprávně formulovaného cíle je: Cílem práce je analyzovat.... nebo Cílem práce je deskripce...

Analýza a deskripce jsou metody, které mají vést k dosažení stanoveného cíle, samy o sobě tedy nemohou být cílem práce.

Dalším častým problémem je, že cíl je velmi obecný a obšírný, což zpravidla znemožňuje jeho dosažení především ve vztahu k seminárním pracím, které mají zpravidla menší rozsah než práce závěrečné.

Pro správné formulování práce je tedy důležité, aby cíl byl konkrétní, spíše úžeji formulovaný, a zároveň neobsahoval metodu práce. Některé literatury doporučují, aby v cíli, pokud možno zaznělo také místo a zkoumaný čas. Příklad: cílem práce je představit vývoj nezaměstnanosti osob ve věku 18 až 25 let v městě Plzeň v letech 2009-2016.

Děkujeme za dotaz a přejeme hezký den.

Tým ProStudent


DOTAZ

 

Dobrý den,

chci se zeptat, zda mi nemůžete poradit v tomto směru? Dcera dnes na druhy pokus neobhájila svou bakalářskou prací.

Bohužel to spatně nese a zhroutila se. A ja nevím, kde se informovat jaké má moznosti... Jde ji i o prací, bez tohoto vzdělaní nemůže dál pokračovat ve svém momentálním zaměstnaní.

Co má za možnosti jak si dodělat Bc. ?

Dekuji za pomoc V.

 

ODBORNÍK RADÍ:

 

Dobrý den,

situace, o které nám píšete, je velmi nepříjemná, ale prakticky mnoho řešení nemá.

Postup při obhajobě závěrečné práce stejně tak i složení závěrečných státních zkoušek je částečně upraven v zákoně o vysokých školách a dále ve Studijním a zkušebním řádu, který je vnitřním předpisem veřejných vysokých škol a je povinně registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Doporučujeme se s tímto dokumentem seznámit, neboť v něm jsou upraveny náležitosti obhajob závěrečných prací, možnosti vyhlášení opravených termínů, případně vyhlášení mimořádných rektorských termínů včetně možnosti podat žádost o přezkoumání.

Vhodné je doplnit, že většina Studijních a zkušebních řádů vysokých škol stanovuje dva možné termíny, a to řádný termín a opravný termín, po jejich vyčerpání nárok na další studium zpravidla zaniká.

Přejeme hodně síly.

Tým ProStudent

 


DOTAZ:

Dotazníkové šetření

Dobrý den,

ve své diplomové práci, chci použít v rámci praktické části dotazníkové šetření. Na internetu jsem prošla hodně materiálů k tvorbě dotazníků, mohli byste mi prosím uvést hlavní body, kterých se mám držet při zhotovení dotazníku a následně při jeho vyhodnocení?

Děkuji Mirka

 

ODBORNÍK RADÍ:

Dobrý den,

většina studentů si volí dotazníkové šetření, aby zpestřila svou práci vlastním výzkumem, ale jak správně uvádíte, tvorba dotazníku, a především pak způsoby jeho vyhodnocování se řídí určitými pravidly.

Prvním významným kritériem je Vaše rozhodnutí, zda dotazníkové otázky budou mít kvalitativní charakter nebo kvantitativní rozměr, a dále zda bude dotazníkové šetření postaveno na otevřených či uzavřených otázkách.

Neméně podstatným aspektem dotazníkového šetření je také zajištění validace informací. Té v praxi dosáhnete tím, že oslovíte dostatečné množství respondentů, tj. v případě, že oslovíte např. 10 osob, nemohou být informace zjištěné v rámci dotazníkového šetření relevantní a vypovídat o zkoumané problematice.

Přestože se může zdát, že následné vyhodnocení získaných informací je jednoduchou záležitostí, zpravidla tomu bývá právě naopak. Proto doporučujeme si zakoupit patřičnou literaturu zabývající se vyhodnocováním dotazníku.

Děkujeme za dotaz a přejeme hezký den.

Tým ProStudent


DOTAZ:

Citace

Dobrý den,

chci se zeptat, zda je rozdíl mezi citování tzv. harvardským stylem a citací APA.

Děkuji Michal

 

ODBORNÍK RADÍ:

Dobrý den,

citační norma APA (American Psychological Association) se používá především v rámci některých univerzit, např. v rámci Masarykovy univerzity. Její použití je velmi podobné jako u ISO 0690, ISO 0690-2  a ISO 690 tj. uvádí se se autor a rok  přímo v textu. V případě přímé citace se použije také číslo strany. Tento způsob citování je tedy shodný s harvardským stylem. Následně při vytváření referenčního seznamu (seznam bibliografických citací) se uvádí jména autorů (v abecedním pořádku), následuje v závorce rok zakončený tečkou, název pramene (knihy, kapitoly v knize apod.) opět zakončeno tečkou a poté následuje obvykle vydavatel nebo název časopisu. Ve srovnání s harvardským stylem se zpravidla neuvádí počet stran a dále ISBN, popřípadě ISSN.

V praxi se samozřejmě můžete setkat s výjimkami, nicméně ve většině případů platí výše uvedené.

Děkujeme za dotaz a přejeme hezký den.

Tým ProStudent


DOTAZ:

Téma práce

Dobrý den,

studuji globalizaci a chtěla bych se zeptat, jak si mám vhodně zvolit téma, ve smyslu, aby nebylo příliš široké.

Napadlo mě téma týkajícího se globálního oteplování.

Děkuji Věra.

 

ODBORNÍK RADÍ:

Dobrý den,

téma týkající se globálního oteplování, je vhodné především díky vysoké dostupnosti odborné literatury k tématu. Na druhé straně se jedná o velmi obsáhlé téma, doporučujeme si z této problematiky vybrat úžeji koncipované téma: např. kácení amazonských deštných pralesů, vypouštění emisí skleníkových plynů ve vybraných zemích apod.

Děkujeme za dotaz a přejeme hezký den.

Tým ProStudent

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE