Stylistická úroveň práce

Každá závěrečná práce by měla mít i odpovídající stylistickou úroveň. Vzhledem k tomu, že jde o práci s ambicí práce vědecké, měl by tomu odpovídat i styl práce – tedy styl odborný.

Mezi základní formální požadavky patří dodržení tématu. Vedoucí práce a oponenti hodnotí kromě jiného i to, zda se autor neodchýlil od zpracovaného tématu.

Prvním krokem, který značně usnadní další práci, je promyšlení kompozice. Jde o rozčlenění práce na:

 1. horizontální – základní členění je úvod, stať a závěr, případně další přílohy a seznamy, poznámky, rejstříky, citace děl, ze kterých jste čerpali, resumé, abstrakt, obsah, 
 2. vertikální – členění na jednotlivé kapitoly.

Stylistika odborného stylu by měla být především odosobněná.

Jazyk odborného stylu má typické charakteristické znaky. Především je to vědeckost, přesnost, jasnost a srozumitelnost.

Postupujte od obecného ke konkrétnímu, od teorie k praxi. Nejprve shrňte dosavadní poznatky v oboru a následně přejděte k vlastnímu výzkumu, zjištěním a výsledkům.

Jasnost a srozumitelnost vyjádření souvisí s výběrem jazykových prostředků. V odborném textu hraje významnou roli terminologie. Je třeba ji používat správně a jednotně, aby nedocházelo ke zkreslování významu. Dále by text měl být formulován jednoznačně – to znamená, že by neměl umožňovat dvojí nebo dokonce několikerý výklad.

Text závěrečné práce by měl být přehledný. K tomu je zde několik doporučení:

 • Text čleňte na hlavní kapitoly, podkapitoly, případně další úrovně kapitol.
 • Kapitoly čleňte podle významu do odstavců.
 • Používejte mezititulky.
 • Používejte raději kratší věty. Lépe se tak vyvarujete nesrozumitelnosti textu.
 • Kde je to vhodné, požívejte výčty namísto vět (Například místo: „Slohové útvary odborného stylu dělíme na přednášku, úvahu, esej, kritiku a recenzi.“ Použijte: „Slohové útvary odborného stylu dělíme na:
  • přednášku,
  • úvahu,
  • esej,
  • kritiku,
  • recenzi.“
 • Zvýrazňujte – ke zvýraznění slouží: písmo tučné (Ctrl + B nebo ve Wordu v záložce domů) a kurzíva (Ctrl + I), případně podtržený text (Ctrl + U). Většinou nebývá u závěrečných prací povolen barevný text. Ke zvýraznění můžete využít také závorky, uvozovky.
 • Pro lepší přehlednosti a názornost použijte příklady, tabulky, grafy a obrázky. Dbejte na jejich precizní zpracování. U jejich popisků je možné použít jiné písmo než v celém textu.
 • Přímá řeč se v odborném textu používá, pouze pokud citujeme nějaké sdělení. Např.: Bližší údaje sdělil pan Novák: „Produkce firmy v letech 1992 až 1994 významně vzrostla.“
 • Používáte-li zkratky, měli byste je vysvětlit – buď při prvním použití zkratky v závorce, nebo v seznamu zkratek na začátku práce.
 • Nezabíhejte zbytečně do nepodstatných detailů. Odborný text má být hutný. Snažte se neopakovat krátce za sebou stejná slova (s výjimkou terminologie).

Gramatika

Vědeckou práci píšeme výhradně spisovným jazykem, bez citově zabarvených slov a výrazů.

Kontrolu pravopisu lze nastavit v textovém editoru v záložce Revize – jazyk – nastavit jazyk kontroly pravopisu – čeština – nastavit jako výchozí. Slova, která budou chybně napsána, budou v textu podtržena červenou vlnovkou, je-li chyba ve stylistice nebo interpunkci, podtrhnou se modře. Nutno ale upozornit, že tato kontrola není 100%.

Nejste-li si gramatikou a interpunkcí jisti, nechte si raději práci přečíst odborníkem. Dejte pozor na překlepy.

Důležité odkazy:

Rozsah práce zjistíte, když si v záložce Revize nastavíte počet slov – z tabulky použijte údaj Znaky (včetně mezer) a vydělte číslem 1800. Tak získáte počet normostran.

Hezký den. 

Agentura ProStudent

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE