.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

 

d

Od 25. května 2018 platí nové nařízení Evropské unie 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nově upravuje v zájmu vyšší ochrany osobních údajů podmínky jejich zpracovávání. Abychom mohli zpracovat Vámi zadanou poptávku (objednávku), potřebujeme od Vás informovaný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, proto jsme připravili Zásady zpracování osobních údajů našich zákazníků a znění souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků
a znění souhlasu

Tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků (objednatelů služeb) a znění souhlasu (dále jen Zásady) upravují spektrum pravidel a zásad, kterými se řídí společnost PROSTUDENT NET, Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, ve vztahu k zpracování a shromažďování osobních údajů (dále jen Správci osobních údajů). Cílem tohoto textu je představit systém těchto Zásad, tj. jaké osobní údaje zpracováváme a shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme, jak s nimi nakládáme, jak dlouho je zpracováváme, jak jsou osobní údaje chráněny (zabezpečeny před zcizením), a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

1         Jaké osobní údaje shromažďujeme a odkud osobní údaje získáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují následující kategorie:

  • identifikační údaje: jedná se o osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (objednatele služeb). V našem případě se jedná především o jméno a příjmení. Při rozhodnutí zákazníka přeměnit nezávaznou objednávku na objednávku závaznou se dotazuje pracovník zákaznického servisu společnosti na adresu trvalého pobytu pro účely vystavení faktury. Zákazník si však může v této fázi zvolit možnost využít služeb anonymního zákazníka. V tomto případě adresu trvalého pobytu nezjišťujeme.
  • kontaktní údaje: jedná se o údaje umožňující kontakt se zákazníkem, což v našem případě zahrnuje telefonní číslo a e-mailovou adresu.

S ohledem na smluvní charakter vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, protože v praxi nemůžeme poskytnout služby, pokud nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro poskytnutí příslušné služby tedy uzavření objednávky na poskytnutí služeb.

Osobní údaje získáváme výhradně od našich zákazníků, kteří vyplnili nezávazný poptávkový formulář a následně se rozhodli realizovat objednávku ve smyslu poskytnutí služby.

2         K jakým účelům osobní údaje využíváme a kdo má k osobním údajům přístup:  

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění všech činností souvisejících s poskytnutím předmětu objednávky (poskytnutí služeb) a dále pro plnění zákonných povinností, jež ukládá legislativa.

Osobní údaje není možné využívat pro marketingové a jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány pracovníky a smluvně vázánými spolupracujícími subjekty společnosti v rámci jejich pracovní či smluvně převzaté povinnosti a jsou poskytovány pouze jim. Poskytnuté osobní údaje jsou určeny pro interní potřeby společnosti za účelem vyřízení Vaší objednávky a plnění zákonných povinností.

3         Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů:

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou, neboť disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Při jejich zpracování osobních údajů dodržujeme standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Všechny osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Veškeré zákaznické informace jsou tak považovány za tajemství. 

4         Jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Zákazníci, kteří vyplnili nezávaznou objednávku avšak do 30. dnů od jejího vyplnění objednávku nepotvrdili (nedošlo k její realizaci), jsou jejich osobní údaje v 30. den smazány ze všech našich složek, interních databází a vnitřního systému.

V případě zákazníků, kteří objednávku potvrdili (došlo k poskytnutí poptávaných služeb) uchováváme osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, tzn., z našich interních složek a databází jsou jejich osobní údaje vymazány po 3 měsících od dokončení objednávky. Přičemž lhůta počíná běžet od okamžiku, kdy dokončená objednávka změní v našem interním systému stav na „dokončena“. Zákazník je zároveň o této skutečnosti informován e-mailem.

Osobní údaje zákazníků, které jsou uvedeny na daňových dokladech a jiných dokladech, u kterých je zákonnou povinností Správce osobních údajů je uchovávat, jsou uchovávány po lhůtu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5         Zpracování, předávání a upravování osobních údajů:

Je na svobodném rozhodnutí zákazníka, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné.

Pokud se zákazník se Správcem osobních údajů nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat nebo změnit/upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Správce osobních údajů vázán a plně ho respektuje.

6         Přístup zákazníka k osobním údajům a poskytování informací o zpracovávaných osobních údajích:

Zákazník si může vyžádat informace o zpracovávaných osobních údajích na e-mailu info@pro-student.cz nebo na zákaznické lince +420 731 091 577, kde mu budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se zpracovávaných osobních údajů.

Na výše uvedeném e-mailu může zákazník písemně požádat také o úpravu (změnu) rozsahu či zpracovávaných osobních údajů nebo o jejich vymazání, a to v provozní dobu, která je uvedena na webových stránkách www.prostudent.cz. Informace o zpracovávaných osobních údajích Správce osobních údajů poskytne bez zbytečného odkladu přímo zákazníkovi.

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Správce osobních údajů nebo osob provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje.

7         Závěrečné ustanovení

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat.

 

 

 

 

© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE