Úvod závěrečné práce

Připravili jsme pro vás další zajímavý článek, který je tentokrát na přání našich klientů. Často jste nám totiž psali, že nevíte, jak máte uchopit úvod své závěrečné práce, nebo že si nejste jisti, co by měl úvod obsahovat.

Věříme, že se po přečtení našeho článku bude tajemství úvodu závěrečné práce rozluštěno a vy se můžete s chutí pustit do díla.

Úvod práce má čtenáře provést celou prací ve zkrácené verzi. Jedná se tedy o klíčovou část, kterou nelze podceňovat a musí zahrnovat podstatné informace a strukturu práce. Dle typu práce by měl být v rozsahu 1 až 3 normostran. Mnohdy je zpracováván jako poslední po závěru a nevěnuje se mu již dostatek pozornosti, ovšem to je pak předmětem kritiky u obhajoby, kdy komise čte prvotně právě úvod a utváří si tak názor na práci jako celek.

Úvod se člení jako souvislý text zalamovaný do jednotlivých odstavců či může být dále členěn na podkapitoly, ve kterých je představen hlavní cíl práce a metodika práce. Zpravidla se více využívá a preferuje první alternativa, kdy obsah zahrnuje souvislý text s cílem a metodikou, ale je nutné respektovat požadavky školy.

Úvod je v podstatě výtah celé práce a díky tomu jej autoři píšou až jako poslední, kdy je již většinou tlačí termín odevzdání. Poté dochází ke zkratkovitosti úvodu, k nezajímavému obsahu či k absenci podstatných informací, což následně celou práci znehodnocuje. Je dobré napsat úvod ihned na začátku zpracování a případně se k úvodu vracet, doplňovat jej či vybraný text upravit. Korekce je mnohdy snazší a méně vyčerpávající než tvorba nového textu. Zajímavě napsaný úvod čtenáře více vtáhne do celé problematiky. V úvodních větách je vhodné seznámit čtenáře se širšími souvislostmi a poté plynule navázat na aktuální stav řešené problematiky. Není tedy dobré začínat úvodní větu cílem práce, ale postupovat od následujících skutečností, které by měl úvod obsahovat:

  • Význam a podstatu tématu práce, zasazení do dění v dané oblasti, aktuálnost tématu či aktuální problémy a otázky kolem tématu v období, kdy je práce zpracována.
  • Důvod výběru tématu (může vyplývat i z uvedených otázek či problémů) a je dobré také uvést možný přínos výstupů práce (zde je vhodné uvést např. přínos pro analyzovaný podnik, pro jeho další strategická rozhodnutí, podklad pro další výzkum atd.) V případě položení otázek je pak nutné tyto otázky v průběhu či závěru práce zodpovědět.
  • Dále je nutné uvést cíl práce. Cíl by měl být v textu jasně rozpoznatelný, proto je vhodné uvádět jej na nový odstavec a vyzdvihnout jeho důležitost kurzívou. Jak správně formulovat cíl si můžete přečíst v jiném našem článku. 
  • Splnění hlavního cíle může být podmíněno splněním dílčích cílů, které musejí následovat po hlavním cíli. Pokud nejsou dílčí cíle uvedeny, je vhodné stanovit hypotézy/výzkumné otázky, které budou v praktické části verifikovány/falzifikovány a v závěru pak shrnuty. Stanovení dílčích cílů či hypotéz by mělo být rozhodnuto ve spolupráci s vedoucím práce, nicméně při formulaci hypotéz se můžeme inspirovat také dalším našim článkem, který najdete na našem blogu.
  • Metodiku a strukturu práce, kde se popisuje, jaké hlavní a vedlejší vědecké metody byly v práci využity a jak je práce členěna.
  • Hlavní zdroje primárních a sekundárních dat, včetně jejich povahy.                                              

Úvod se sice píše prvotně, ale autor již může mít určité výstupy z praktické části, které ovšem zde nesmí zaznít.

Nelze již předem stanovovat závěry, uvádět konkrétní výstupy či jiná konkrétní data, která by naznačovala prvotní zpracování praktické části. To je obsahem závěru.

Pamatujte, že úvod musí naladit čtenáře na daný problém/otázku tak, aby jej nalákal na další čtení a zjištění, jak to vlastně dopadne….

Věříme, že Vám náš článek pomůže a ušetří Vám spoustu nervů. Pokud budete mít nějaký další námět na článek, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@pro-student.cz.

Mějte hezký semestr, Váš ProStudent

www.odborne-prace.cz

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE