ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

Zadání každé práce je takový startovací bod pro zahájení přípravy a zpracování Vaší práce. Každá škola může mít rozdílené požadavky pro přípravu zadání, a proto doporučujeme si zjistit, jaké nároky má Vaše škola (katedra). Ve většině případů existuje formulář pro přípravu zadání, do které jen vyplníte jednotlivé doby.

Co vše obsahuje zadání práce? Zadání práce se liší dle stanov příslušné školy/katedry.

Standardně zadání práce obsahuje:

 • název školy,
 • název katedry,
 • logo školy,
 • název – ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE,
 • autor/autorka práce,               
 • studijní program,
 • obor,
 • vedoucí práce,
 • jazyk práce,
 • název tématu (česky/anglicky),        
 • rozsah práce - zde se uvádí odhad počtu stran, který je možné uvést v určitém rozpětí, např.  u BP – 35–45 normostran, u DP - 60–70 normostran,
 • struktura práce (cíl, metodika, osnova),
 • seznam odborné literatury,
 • datum zadání bakalářské/diplomové práce,
 • termín odevzdání bakalářské/diplomové práce.    

Vzor zadání závěrečné práce: (jak by mohlo zadání vypadat)

Nejdůležitější body zadání jsou:

 • název práce/tématu,
 • cíl práce,
 • metodika práce, 
 • osnova práce, 
 • seznam odborné literatury.

Název práce/tématu

Zvolte si téma, které vyhází a spadá do oboru, který studujete, aby Vám bylo téma blízké a dobře se Vám zpracovávala. 

Zvoletné téma závěrečné práce by mělo reflektovat především:

 • zaměření Vašeho studijního oboru, 
 • Vaše zkušenosti a znalosti v určité oblasti, 
 • Váš zájem o určité téma. 

Cíl práce - představuje definování záměru, kterého chce student v rámci své práce dosáhnout. Správná formulace cíle je jedním ze zásadních kroků, který determinuje úspěch a obhajitelnost práce. Cíl práce se vymezuje v úvodu práce a prokázání naplnění cíle pak bývá předmětem záverečného shrnutí či závěru samotné práce. Více informací a příklady, jak si stanovit cíl naleznete v našem článku "Jak na formulaci cíle bakalářské či diplomové práce"

Metodika práce - by měla řešit hlavně dosažení stanoveného cíle práce. Cíl práce určuje, čeho bude dosaženo a metodika práce určuje, jak toho bude dosaženo, tzn. jaké metody budou použity (analýza, syntéza, komparace, pozorování, dedukce, logická indukce, deskripce).

Osnova práce - stanovení jednotlivých kapitol, které budou zahrnuty ve Vaši práci dle Vašeho přiřazeného tématu. Jedná se o číslované kapitoly. O struktuře osnovy rozhoduje vždy Váš vedoucí práce. 

Osnova práce by mohla být následující:

1. Úvod

2. Cíl práce a metodika 

3. Teoretická východiska

4. Analytická část

5. Výsledky a diskuze

6. Závěr

7. Seznam odborné literatury

8. Přílohy

 

Seznam odborné literatury (seznam použitých zdrojů) - v této části se uvádí zdroje, ze kterých budete čerpat, při zpracování práce. Zvolte si 3-5 zdrojů, které však musít poté v práci zohlednit, nesmí chybět. Zápid zdroje v seznamu literatury musí být dle platné citační normo (APA, ISO 690: 2022) či dle pokynů Vaší školy. 

Výše jsme si shrnuli nejdůležitější body při příprave zadání Vaší závěrečné práce. 

 

Agentura ProStudent

info@pro-student.cz

 

 

 

 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE