JAK CITOVAT A JAK SPRÁVNĚ GENEROVAT SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Lámeš si hlavu s tím jak ve své práci citovat a jak vůbec správně zapsat použitý zdroj?

Doporučujeme, nejprve si zjistit jaké požadavky na citace má univerzita, na které studuješ. Každá škola může mít totiž jinou formu a jiné požadavky na citované zdroje.

V závěrečných pracích se s literaturou pracuje především v teoretické části práce, kde se využívá zpravidla tištěných zdrojů, jako jsou monografie a jiné knižní zdroje, odborné články či příspěvky z vědeckých konferencí. V praktické části se zpravidla využívají elektronické zdroje (např. odborné články a studie mezinárodních organizací, výstupy z databází a statistik renomovaných organizací apod.)

V praxi se nejčastěji využívají tři druhy citací, a to:

harvardský styl – za textem se uvádí příjmení autora (autorů), rok a popřípadě strana (NOVÁK, 2016, s. 1) nebo (Novák, 2016: 1) nebo jen (Novák, 2016)

poznámka pod čarou – za textem, kde chceme vložit citaci, se použije index. U tohoto stylu citací se využívá funkce v MS Wordu: záložka reference → vložit poznámku pod čarou. Nikdy se citace formou poznámky pod čarou negeneruje ručně!

číselné odkazy – za text se uvádí pořadové číslo citace a popřípadě strana, ze které bylo citováno (např. [1, s. 33] nebo (1, s. 33), nebo jen [1].
 
Způsob citací se řídí dle směrnice ISO 690. Zde nalezneš odkaz na platné znění této citační normy, včetně příkladů jak jednotlivé zdroje citovat:
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.

Pokud si nejsi jistý, zda jsi správně provedl citační zápis, můžeš se inspirovat volně dostupnými generátory citací. Jedním z takovýchto elektronických generátorů citací je generátor umístěný na stránkách http://www.citace.com/vytvorit-citaci.

Vedle správné citace je nutné mít na paměti, že na konci práce je nutné přiložit souhrnný seznam literatury (seznam použitých zdrojů).

Obecně se seznam literatury člení na knižní zdroje (tištěné), odborné články a studie, elektronické zdroje a legislativu (právní prameny, judikatura).

Příklady citací:

Knižní zdroje:
Havránek, B. a Jedlička A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 2002. 284 s. ISBN: 80-7168-555-0.

Elektronické zdroje:
MZV ČR. Prohlášení MZV ke včerejším událostem v Mnichově. [online] 23. 7. 2016 [cit. 2016 – 07 – 23]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/x2016_...

Legislativa:
Zákon č. 114/1992 Sb. ze dne 9. února 1992, o ochraně přírody a krajiny

Váš ProStudent s.r.o. a PROSTUDENT NET, s.r.o.
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.cz

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE