Přímé citace nebo parafráze?

Poměrně frekventovaně dostáváme od vás dotazy týkající se rozdílu mezi citací a parafrází v bakalářské nebo diplomové práci. Ukažme si názorně základní rozdíly.

PŘÍMÁ CITACE se používá v případech, kdy je vhodné nebo nutné doslovně převzít text z určitého zdroje. Tento text musí být v bakalářské nebo diplomové práci, resp. v jakémkoliv odborném textu uveden uvozovkami („….“). Je doporučováno odlišení doslovně převzatého textu od ostatního textu kurzívou. Základní podmínkou u přímé citace je uvedení autora nebo zdroje, ze kterého byl text převzat včetně uvedení čísla strany (pokud je to možné).

Příklady přímé citace:

Vaněk (2010, s. 152) uvádí: „psaní bakalářské práce je mnohem náročnější, než psaní seminární práce.“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009: 30) stanovuje, že: „dokladem o absolvování dalšího vzdělávání pořádné ve vzdělávací instituci je osvědčení.

Všimněte si, že před uvozovkou se píše dvojtečka, po které následuje malé písmeno. Součástí uvozovky je také interpunkční znaménko na konci textu. Právě psaní interpunkčního znaménka za konec uvozovky bývá častou chybou. Nezapomínejte na to, že obecně platí, že přímé citace by neměly tvořit více než 10 % práce!

PARAFRÁZE neboli nepřímá citace znamená, že teorii, myšlenku, resp. text z odborné publikace interpretujete vlastními slovy s tím, že nedochází ke změně jeho významu.
Pro parafráze platí, že se nedávají do uvozovek, mívají menší rozsah než originální text a stejně jako u přímých citací musí být uveden autor nebo zdroj. Někdy se studenti mylně domnívají, že parafráze vznikne tím, že původní text přepíší s použitím synonym, ale tak tomu není. Při použití nepřímé citace není nutné uvádět číslo strany, nevyžaduje-li to vaše škola nebo vedoucí práce.

Příklady nepřímé citace (parafráze):
Původní znění textu, který bude parafrázován: „dokladem o absolvování dalšího vzdělávání pořádné ve vzdělávací instituci je osvědčení“.

Parafráze může vypadat následovně:
Pokud student úspěšně absolvuje další vzdělávání, které pořádá vzdělávací instituce, získá osvědčení.
Přejeme Vám krásný semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.czKategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE