STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Na úvod bychom chtěli poznamenat, že jednotlivé vysoké školy mohou ve svých dispozicích ohledně struktury bakalářské nebo diplomové práce doznávat určitých odchylek oproti standardu, který níže uvádíme.

Pokud však Vaše škola nemá šablonu bakalářské či diplomové práce, do které byste přímo mohli text psát a ani v metodických pokynech není blíže specifikována konkrétní struktura bakalářské či diplomové práce, nabízíme Vám ucelený návod, jak by taková struktura měla vypadat.

Standardní struktura bakalářské nebo diplomové práce bývá zpravidla následující:
 1. OBSAH s názvy kapitol, podkapitol a stránkami. Standardně by se práce měla členit maximálně do tří úrovní, tj. kapitola 1., podkapitola 1.1 a subkapitola 1.1.1 (další úrovně členění textu např. 1.1.1.1 a dále by se neměly používat z důvodů následné složitosti práce.
 2. ABSTRAKT s uvedením základních informací o celé práci, použité výzkumné metodě a především dosažených výsledků. Pozor! Abstrakt musí být jak v české, tak i anglické jazykové mutaci (případně v jiném cizím jazyku).
 3. ÚVOD, ve kterém je nutné nastínit:
  • základní informace o řešeném problému s vysvětlením Vaší motivace, proč jste si dané téma zvolil a dále význam zvoleného tématu pro teorii a praxi,
  • stanovení cíle práce, kterého chcete v rámci bakalářské nebo diplomové práci dosáhnout,
  • nastínění strukturálního členění práce se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol,
  • definování použitých výzkumných metod,
  • stanovení hypotéz případně formulace výzkumných otázek práce.
 4. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska a informace ze získaných zdrojů k dané problematice. V rámci této kapitoly byste měli využívat především knihy a monografie. Vyvarujte se přílišnému využívání elektronických zdrojů s výjimkou elektronických knih a elektrických odborných článků. Teoretická část by měla představovat teoretický základ Vaší práce, který vychází z již známého poznaní Vámi řešeného problému. Zaměření teoretické části musí jednoznačně korespondovat se zaměřením praktické části. Např. pokud tématem Vaší předkládané práce je „Vývoj nezaměstnanosti v okrese Plzeň“, pak v rámci teoretické části byste se měli zabývat teorií nezaměstnanosti. V teoretické části by se neměly objevovat praktické informace (např. v našem případě informace týkající se vývoj nezaměstnanosti v Plzni). Vyvarovat byste se měli také vyjadřování vlastních názorů či vlastních tvrzení k teorii, pokud to není nezbytně nutné.
  V teoretické části práce jde především o vytvoření uceleného přehledu současné literatury o konkrétním tématu.
 5. Praktická (analytická) část obsahuje vlastní empirický výzkum a vyhodnocení získaných dat. V této kapitole je podrobně rozpracován zkoumaný problém. Jsou představeny hlavní zjištění, výsledky a výstupy, které jsou podpořeny různými prameny a zdroji, které Vaše tvrzení dokládají. Praktická část představuje nejvýznamnější část práce, proto si dejte na jejím kvalitním zpracování opravdu záležet. Raději si vyberte užší problém, který budete zkoumat do hloubky, než příliš obecný problém, který se Vám nepodaří uchytit.
  Především v rámci diplomových prací se vyvarujte formulacím v první osobě jednotného čísla (já). Používejte formulace neosobní např. „jeví se“, „je možné předpokládat“ apod. Že jde o Vaše tvrzení, je patrné především z toho, že není připojen odkaz na literární zdroj.
 6. Závěr představuje shrnutí náplně a výsledků práce. V závěru bakalářky nebo diplomky uvádějte (pokud je to možné) také praktický návrh nebo doporučení, které ze získaných výsledků práce vyplývají, a mohou být aplikovány v praxi. V závěru práce byste měli rovněž identifikovat, jak došlo k naplnění stanoveného cíle a přijmout případně zamítnout platnost stanovených hypotéz či se vyjádřit k výzkumným otázkám práce.

Součástí bakalářské nebo diplomové práce jsou samozřejmě i titulní strana, seznam použité literatury, seznam příloh, seznam zkratek a na začátku práce je vhodné nezapomínat na poděkování vedoucímu práce.

Stejně tak se za titulní stranou uvádí prohlášení autora o samostatném vypracování bakalářské nebo diplomové práce s využitím citované literatury a informací.

Věříme, že Vám náš článek pomůže a ušetří Vám spoustu nervů. Pokud budete mít nějaký další námět na článek, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@pro-student.cz nebo info@pisubakalarku.cz

Mějte hezký semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.czKategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE