Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.      Společnost PROSTUDENT NET s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo společnosti 04960068 (dále jen Společnost) představuje systém zásad a pravidel pro poskytování služeb webových stránek provozovaných Společností.

2.      Společnost se hlásí k Etickému kodexu, který jí zavazuje k etickému jednání, dodržování transparentního a předvídatelného jednání a vytváření důvěryhodného prostředí pro své zákazníky. Na tomto základě jsou determinovány také podmínky pro poskytování služeb (dále jen Obchodní podmínky). Společnost poskytuje modelové texty k dalšímu zpracování a ke studijním účelům.  

II. Poskytování Služeb webových stránek

 1. Webové stránky, jež provozuje Společnost, fungují jako virtuální obchodní místo, kde dochází k interakci nabídky a poptávky po konzultačních a poradenských službách, po odborných formálních, jazykových či jiných korekcích modelových textů, dodaných podkladů či studií, dále v provedení odborných redakcí, zpracování informací v písemné či jiné formě, které mají podobu modelových podkladů (dále jen Služby). Dodané Služby, především pak modelové podklady jsou určeny výhradně k informování o dané oblasti, dané problematice a slouží k dalšímu zpracování. Nemají nabádat k jednání, které by bylo nelegální, porušovalo práva jiných osob, nebo právní řád České republiky či jiného státu.
 2. Společnost nepoptává, ani nenabízí žádné Služby v rámci webových stránek, pouze zprostředkovávají příležitost k tomu, aby mohl nabízející a poptávající společně uzavřít smlouvu o poskytnutí Služeb.
 3. Nabízejícím je Zhotovitel Služeb, který splnil všechny podmínky pro to, aby mohl nabízet adekvátní, odborné či jinak specifické Služby pro poptávajícího, kterým je Objednatel Služeb (zákazník).
 4. K uzavření smlouvy o poskytnutí Služeb může dojít na základě pravdivého a úplného vyplnění a následného odeslání elektronické objednávky (objednávkového formuláře) nebo na základě vyplnění formuláře sloužícího pro odeslání poptávky služeb Objednatelem Služeb prostřednictvím webových stránek www.prostudent.cz, www.pro-student.cz, www.odborne-prace.cz či jiných podpůrných webových stránek provozovaných Společností (dále jen elektronická objednávka). Objednatel Služeb dále musí elektronicky potvrdit svůj zájem o realizaci poptávaných Služeb.
 5. Elektronická objednávka musí obsahovat úplné informace o poptávaných Službách, tj. jasnou představu Objednatele Služeb uvedenou v objednávkovém formuláři v části „zadání práce“. Objednatel Služeb svou představu doloží např. zadáním, osnovou, nebo jiným vhodným způsobem písemně definuje, jak mají být poptávané Služby vyhotoveny, co přesně má být jejich obsahem, co v nich má být zachyceno, čeho se mají týkat apod. V případě, že Objednatel Služeb nedodá specifikaci poptávaných Služeb, tj. jasnou a konkrétní představu o poptávaných Službách, není možné uplatnit reklamaci ve smyslu, že Zhotovitel Služeb či Společnost nedodrželi specifikaci poptávaných služeb.
 6. Objednatel Služeb při vyplňování elektronické objednávky bere na vědomí, že uvedení nepravdivých či nesprávných informací představuje vadu, na kterou není možné následně uplatnit reklamaci.
 7. Odeslání elektronické objednávky se pokládá za závazný projev pravé vůle Objednatele Služeb uzavřít se Zhotovitelem Služeb smlouvu o poskytnutí Služeb.
 8. Po odeslání elektronické objednávky zašle pracovník zákaznického servisu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou Objednatel Služeb uvedl v objednávce společně s cenovou nabídkou. V případě, že Objednatel Služeb bude souhlasit s cenovou nabídkou, s podmínkami poskytnutí poptávaných Služeb, včetně termínu dodání poptávaných Služeb, bude mu zpřístupněn přístup do vnitřního systému, který je dostupný na webových stránkách www.odborne-prace.cz. Ve vnitřním systému dojde k nabídnutí poptávaných Služeb Objednatele Služeb jednotlivým Zhotovitelům Služeb. V případě, že se vhodný Zhotovitel Služeb přihlásí k zhotovení poptávaných Služeb, bude o této skutečnosti Objednatel Služeb informován na uvedený e-mail. Následně ve vnitřním systému může Objednatel Služeb sledovat vývoj vyhotovování jím poptávaných Služeb a dále může anonymně komunikovat (pomocí chatu) se Zhotovitelem služeb.
 9. Po zhotovení předmětu poptávaných Služeb, obdrží Objednatel Služeb také report kontrolního testu na odhalování plagiátorství ze systému www.odevzdej.cz. Výsledek reportu z této kontroly zasílá pracovník zákaznického servisu v okamžiku, kdy je systémem odevzdej.cz vyhodnocen. Délku kontroly tímto systémem není možné ovlivnit, neboť délka je dána kapacitou systému. Kontrolní test v systému odevzdej.cz je zpoplatněn dle aktuálního ceníku provozovatele toho systému. Objednateli Služeb je v rámci řádné objednávky kontrolní test ze systému poskytován zdarma na vrub nákladů Společnosti . 
 10. V případě, že Objednatel Služeb chce zůstat v anonymitě, může využít možnosti „Anonymní objednávky“, při které nemusí specifikovat údaje o své osobě, jako je především trvalé bydliště. Vzhledem k tomu, že zákazník vystupuje anonymně, není možné uplatnit standardní délku reklamační lhůty vzhledem k nemožnosti ověřit jeho totožnost.

III. Platební podmínky a další ujednání za poskytnutí Služeb

 1. Objednatel Služeb je povinen uhradit cenu za poptávané Služby na základě vystavené faktury, která je mu doručena na jím určenou e-mailovou adresu, poté co obdržel „ukázku poptávaných Služeb“.
 2. Smlouva o poskytnutí služeb se považuje za uzavřenou dnem připsání příslušné zálohy na bankovní účet vyplývající ze zaslané faktury.
 3. U díla, jež nepřekračují svým rozsahem 15 normostran textu, je stanovena záloha ve výši 100 % ceny poptávaných Služeb. Objednatel Služeb je povinen uhradit zálohu nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržitel od Zhotovitele ukázku poptávaných Služeb. V případě krátkých termínů dodání Služeb je možné lhůtu pro zaslání zálohy přiměřeně zkrátit.
 4. U díla, jež překračují svým rozsahem nad 15 normostran textu, je záloha stanovena ve výši 50 % ceny poptávaných Služeb, kterou je povinen Objednatel Služeb uhradit od dodání ukázky poptávaných Služeb na základě vystavené faktury, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě krátkých termínů dodání Služeb je možné lhůtu pro zaslání zálohy přiměřeně zkrátit. Dalších 50 % ceny poptávaných Služeb uhradí Objednatel Služeb při obdržení poloviny poptávaných Služeb, a to na základě faktury zaslané Objednateli Služeb na jeho e-mailovou adresu. Ve zpracování dílčích částí poptávaných Služeb je možné pokračovat až po uhrazení faktury (zálohová/doplatková faktura).
 5. Všechny platby Objednatel služeb provádí na základě zaslané faktury, kde je specifikováno číslo bankovního účtu, variabilní symbol, cena služeb a další náležitosti. Platby za poskytované služby není možné provádět jiným než bezhotovostním převodem.
 6. V případě odstoupení od smlouvy po zaplacení zálohy ze strany Objednatele Služeb, v případě, kdy neexistují žádné racionální, faktické či jinak opodstatněné důvody pro odstoupení, je takto zaplacená záloha nevratná, neboť Společnost si splnila svou zprostředkovatelskou povinnost spočívající ve vytvoření příležitosti pro Objednatele Služeb uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb a Zhotovitel Služeb je zároveň připraven dílo dokončit.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel Služeb je při zhotovení díla povinen postupovat vždy s odbornou péčí, podle svých nejlepších teoretických i praktických znalostí a dovedností, přičemž při svém jednání je povinen chránit zájmy Společnosti stejně tak i zájmy Objednatele Služeb.
 2. V případě, že se vyskytnou po dodání díla faktické a doložitelné vady (především pak chyby, nesprávné údaje) má Objednatel právo uplatnit nárok na jejich odstranění. Objednatel tento nárok uplatňuje ve vnitřním systému dostupném na webových stránkách www.odborne-prace.cz, do kterého má Objednatel Služeb přístup po celou dobu realizace poptávaných Služeb a dalších 14 dnů po dodání poptávaných Služeb. Přitom platí, že vadu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu, tzn., Objednatel Služeb má právo uplatnit případnou reklamaci dodaných Služeb v těchto termínech: (a) do 5 dnů od dodání podkladových textů k referátům, středoškolským, zápočtovým, seminárním, semestrálním pracím, případovým studiím, referátům, esejí apod., (b) do 10 dnů od dodání podkladového textu k bakalářským pracím, (c) do 14 dnů od dodání podkladového textu k diplomovým pracím, MBA pracím, rigorózním pracím či odborným studiím.
 3. Objednatel Služeb má právo reklamovat vady dodaných Služeb pouze takové, které jsou relevantní, průkazné a dokazují, že Zhotovitel Služeb uvedl v poptávaných Službách nesprávné, chybné či jinak nedůvěryhodné informace, tj. vady na poskytnutých Službách musí být objektivního a průkazného charakteru.  Není možné akceptovat připomínky třetích stran, tj. jiných osob než osoby Objednatele Služeb.
 4. Dojde-li k uznání oprávněnosti reklamace, jsou vady na díle odstraněny do přiměřené lhůty, která je zároveň bezprostředně oznámena Objednateli Služeb. Objednatel Služeb má právo uplatnit jednu reklamaci, přičemž všechny své připomínky uvede do reklamačního protokolu, který mu bude zaslán na jeho e-mail, nebo je může uplatnit přímo ve vnitřním systému (v chatu), kde komunikuje se Zpracovatelem Služeb. V případě náročnějších druhů poptávaných Služeb (náročnější druhy poptávaných Služeb určí pracovník zákaznického servisu) je možné akceptovat maximálně dvě reklamace.  
 5. Společnost disponuje vlastním reklamačním oddělením. Toto oddělení je v provozu v pracovních dnech od pondělí do pátku od 9:00 hodin do 17:00 hodin. V průběhu dnů volna a mimo stanovenou pracovní dobu reklamační oddělení není v provozu. Reklamační oddělení posuzuje záležitosti týkající se poskytnutých Služeb pouze v případech, kdy není v moci zákaznického servisu nebo přiděleného Zpracovatele služeb danou záležitost s Objednatelem Služeb vyřešit. V případě postoupení věci reklamačnímu oddělení, bude Objednatel Služeb písemným způsobem (přes e-mail) o této skutečnosti informován a reklamační oddělení má 10 pracovních dnů nato, vyjádřit své písemné stanovisko k projednávané záležitosti týkající se poskytnutí Služeb.
 6. Objednatel Služeb a Zhotovitel Služeb společně výhradně komunikují prostřednictvím vnitřního systému, který se nachází na webových stránkách www.odborne-prace.cz prostřednictvím anonymního chatu. V případě potřeby mohou také zasílat své dotazy prostřednictvím e-mailu, a to info@pro-student.cz. Za účelem zachovávání anonymity doporučujeme neuvádět v chatu žádné osobní údaje. V případě, že především Objednatel Služeb takovéto údaje uvede, nemůže mu Společnost garantovat anonymitu.
 7. Přístup do vnitřního systému získá Objednatel Služeb tak, že v Objednávce služeb uvede uživatelské jméno a následně si zvolí heslo pro přístup do vnitřního systému. Důrazně doporučujeme zvolit si dostatečně silné heslo, tj. v heslu by měly být zastoupeny číslice, velká a malá písmena, symboly a diakritická znaménka. Heslo by mělo být rovněž dostatečně dlouhé (alespoň 8 znaků). Doporučujeme vyvarovat se z bezpečnostních důvodů používání hesel typu 123456, nebo používání shodných hesel s uživatelským jménem. V případě porušení této podmínky nemůže Společnost garantovat, že nemůže dojít k napadení profilu Objednatele Služeb zvnějšku. 
 8. Zpracovatelé, stejně tak i Společnost a jejich zaměstnanci používají nejnovější kancelářské aplikace Microsoft Office, které nejsou plně kompatibilní především s formáty Word 97, 2000, XP, 2003 a částečně i s verzí 2007. Důrazně proto doporučujeme používat nejnovější, legálně zakoupené aplikace Microsoft Office (minimálně pak verzi Microsoft Office 2010, nebo Microsoft Office for Mac 2011).  
 9. Veškeré údaje, které byly zjištěny v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné a tajné, v případě, že Objednatel Služeb si řádně a včas splnil své platební povinnosti plynoucí z uzavření Smlouvy o díla.
 10. Veškeré osobní údaje zpracovávané Společností o Objednateli služeb (zákazníkovi) jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 11. Od 25. 5. 2018 platí nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nově upravuje ochranu osobních údajů a podmínky jejich zpracování. V souladu s tímto může Společnost zpracovávat pouze takové osobní údaje o Objednatelích služeb (zákaznících), u kterých disponují informovaným souhlasem. Podrobně je možné se seznámit s pravidly a zásadami, kterými se řídí Společnost ve vztahu k shromažďování a zpracovávání osobních údajů v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů zákazníků a znění souhlasu.
 12. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. listopadu 2014, přičemž jejich poslední aktualizace byla provedena dne 26. 10. 2023.

 

© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE