TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ NEBO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Podstatou teoretické části práce je formulovat výzkumný problém, na který se ve Vaší bakalářce nebo diplomce zaměřujete. Použitím dostupných zdrojů (knihy, časopisy, odborné studie) následně analyzujeme získané informace a formulujeme teoretická východiska. Při zpracování teoretické části práce byste měli využívat nejen českou, ale také zahraniční literaturu. Většina erudovaných českých i cizojazyčných zdrojů je dostupná ve vědeckých knihovnách. Registrace v daných knihovnách zpravidla stojí několik stovek korun ročně, ale rozhodně se Vám vyplatí.

V teoretické části práce seznamujeme čtenáře i s pohledem odborníků na danou problematiku, a to jak teoretických (knižní publikace), tak i odborníků z praxe (zástupci managementu, státní správy apod.)

Každá vysoká škola má většinou ve svých pravidlech pro zpracování bakalářky nebo diplomky uvedený minimální počet povinně uváděných zdrojů, takže nepočítejte s tím, že by se Vám práci podařilo zpracovat s jednou či dvěma publikacemi. Skutečně dříve než začnete psát teoretickou část bakalářské nebo diplomové práce navštivte knihovnu a zapůjčte si dostatek relevantních knih, které korespondují s tématem a věcným zaměřením Vaší práce.

Při výběru literatury pro zpracování teoretické části bakalářské nebo diplomové práce, Vám doporučujeme si nejprve detailně vypracovat osnovu teoretické části. Bude tak pro Vás mnohem jednodušší si následně vybrat relevantní literaturu.

Teoretická část práce má být primárně postavena na rešerši z odborných zdrojů. Tím ovšem není myšleno, že byste měli z odborné literatury „opisovat“, ale naopak, že byste měli prostudovat všechny důležité literární prameny (knihy, monografie, články, odborné studie) a z nich následně vypracovat rešerši, tj. souhrnný přehled současného stavu poznání v oblasti, kterou jste si v rámci své práce zvolili.

U teoretické části bakalářské nebo diplomové práce si také dávejte pozor, aby vše, co z odborné literatury použijete, Vám bylo srozumitelné. Toto se týká především výrazů odborné terminologie, které budete v práci používat. Důležité je také ověřit si, zda pojmy, které v rámci bakalářské nebo diplomové práce používáte, máte správně definičně vymezeny.

Pokud jde o rozsah teoretické části práce, pak zpravidla by teorie měla tvořit 1/3 práce avšak maximálně 1/2 práce. Doporučujeme proto, si předpokládaný rozsah teoretické části práce ověřit, ať pak nemusíte zbytečně mazat. :)

Nezapomínejte také na to, že v rámci teoretické části práce byste měli hojně citovat. V opačném případě se má za to, že jste autory daných tvrzení Vy. Pokud v práci doslovně přebíráte určitá tvrzení jiného autora, pak se jedná o citaci přímou, která by měla být uvezena uvozovkami („….“) a text v uvozovkách by měl být napsán kurzivou. V případě, že daná tvrzení upravíte, jedná se o parafráze, které se neuvozují uvozovkami. Zapomínat byste neměli také na správný zápis citace. Podrobněji se můžete s touto problematikou seznámit v našem článku JAK CITOVAT A JAK SPRÁVNĚ GENEROVAT SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.

V případě, že budete mít další otázky k teoretické části bakalářské nebo diplomové práce, nebo budete mít náměty na další článek, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@pro-student.cz.

Přejeme Vám krásný semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.czKategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE